„MIASTO RÓWNYCH MOŻLIWOŚCI- PROGRAM REWITALIZACJI SZANSĄ DLA MŁODYCH ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie  1.2

Z przyjemnością informujemy, iż wniosek o dofinansowanie Programu Rewitalizacji Społecznej o tytule: „ Miasto równych możliwości- program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”, w ramach projektu systemowego pod nazwą Rewitalizacja społeczna współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, został rekomendowany do realizacji.

W związku z powyższym, Gmina Wadowice/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach” działając w partnerstwie na rzecz realizacji Programu z: Powiatem Wadowickim, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, a także ze Stowarzyszeniem im. Doktora Edmunda Wojtyły zachęca do udziału wszystkich zainteresowanych w programie (zamieszkujących obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Wadowice na lata 2007-2013 !), mającym na celu  przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej uczestników programu- osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób z rodzin wieloproblemowych, a także osób niepełnosprawnych- które poprzez swoje schorzenia borykają się z problemami i barierami, jakie stawia im codzienne życie ,są zagrożone bądź wykluczone społecznie. Głównymi odbiorcami będą osoby , u których występują przynajmniej 2 problemy takie jak: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc, alkoholizm (ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i mężczyzn w wieku 15-25lat) - przy zachowaniu zasady równych szans, w tym zasady równości płci. W ramach programu zostanie zaktywizowanych 95  uczestników programu. Obecnie trwa rekrutacja potencjalnych Uczestników. Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie mogą zgłaszać się w MOPS Wadowice. Uczestnicy programu objęci zostaną kompleksowymi działaniami ( indywidualnie dostosowanymi do ich potrzeb) w postaci instrumentów aktywnej integracji m.in. poradnictwem grupowym i wsparciem indywidualnym  z doradcą zawodowym, poradnictwem specjalistycznym oraz szkoleniami zawodowymi, Warsztatami Terapii Zajęciowej , wyjazdami studyjnymi, stażami, które będą dostosowane do oczekiwań uczestników programu, a także rehabilitacją- dostosowaną do  potrzeb osób niepełnosprawnych.

Program  zakłada również działania o charakterze środowiskowym- zorganizowanie dwóch wycieczek integracyjno-aktywizacyjnych, podczas których uczestnicy programu będą mieli możliwość lepszego poznania się, zintegrowania, przełamania barier, czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. Program realizowany będzie od dnia 1 października 2011 r do 30 listopada 2012 r. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji można uzyskać u Koordynatora Programu - Pani  Karoliny Buchholz- Martyniak w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 19,
34-100 Wadowice lub pod nr tel.  33 82 343 39

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie badań dopplerowskich dla uczestników programu

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych” w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2 w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2
ogłasza nabór ofert na realizację następujących usług medycznych: przeprowadzenie badań dopplerowskich przepływu krwi oraz konsultacji lekarskich dla uczestników programu.

1. Zamawiający

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań dopplerowskich, indywidualne konsultacje lekarskie oraz poradnictwo z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia dla uczestników programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansa dla młodych i niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2. 

3. Termin realizacji

24 listopada 2012 roku godz. 11.00 – 16.00, Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia.

4. Kryterium oceny ofert jest – 100% cena

5. Inne istotne warunki zamówienia

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem Oferty ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną a wszystkie załączniki do oferty parafowane i ponumerowane. W przypadku składania oferty  w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta: zlecenie  badań profilaktycznych ".

7. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę złożyć należy w siedzibie Zamawiającego do dnia 22 listopada 2012 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą u Zamawiającego – Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17.

 

                                                             Wadowice, dnia 8 listopada 2012 r.


* OFERTA do pobrania

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie badań dopplerowskich dla uczestników programu

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych” w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2 w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2
ogłasza nabór ofert na realizację następujących usług medycznych: przeprowadzenie badań dopplerowskich przepływu krwi oraz konsultacji lekarskich dla uczestników programu.

1. Zamawiający

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań dopplerowskich, indywidualne konsultacje lekarskie oraz poradnictwo z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia dla uczestników programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansa dla młodych i niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2. 

3. Termin realizacji

24 listopada 2012 roku godz. 11.00 – 16.00, Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia.

4. Kryterium oceny ofert jest – 100% cena

5. Inne istotne warunki zamówienia

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem Oferty ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną a wszystkie załączniki do oferty parafowane i ponumerowane. W przypadku składania oferty  w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta: zlecenie  badań profilaktycznych ".

7. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę złożyć należy w siedzibie Zamawiającego do dnia 22 listopada 2012 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą u Zamawiającego – Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17.

                                                                Wadowice, dnia 8 listopada 2012 r.


* OFERTA do pobrania

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla uczestników programu

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych” w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2 w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2
ogłasza nabór ofert na realizację następujących usług medycznych: pomiar poziomu cholesterolu, cukru i ciśnienia tętniczego uczestników programu.

1. Zamawiający

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pomiar poziomu cholesterolu, cukru w krwi i ciśnienia tętniczego uczestników programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansa dla młodych i niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2. 

3. Termin realizacji

17 listopada 2012 roku godz. 8.00 – 16.00, Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia.

4. Kryterium oceny ofert jest – 100% cena

5. Inne istotne warunki zamówienia

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem Oferty ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną a wszystkie załączniki do oferty parafowane i ponumerowane. W przypadku składania oferty  w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta: zlecenie  badań profilaktycznych ".

7. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę złożyć należy w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 listopada 2012 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą u Zamawiającego – Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17.

 

                                                              Wadowice, dnia 1 listopada 2012r.


* OFERTA - do pobrania

 

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie lekarskich badań profilaktycznych dla uczestników programu

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych” w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2 w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2
ogłasza nabór ofert na realizację następujących usług medycznych: przeprowadzenie badań profilaktycznych EKG oraz konsultacji lekarskich dla uczestników programu.

1. Zamawiający

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań EKG, indywidualne konsultacje lekarskie oraz poradnictwo z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia dla uczestników programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansa dla młodych i niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2. 

3. Termin realizacji

17 listopada 2012 roku godz. 8.00 – 16.00, Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia.

4. Kryterium oceny ofert jest – 100% cena

5. Inne istotne warunki zamówienia

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem Oferty ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną                     a wszystkie załączniki do oferty parafowane i ponumerowane. W przypadku składania oferty              w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta: zlecenie  badań profilaktycznych ".

7. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę złożyć należy w siedzibie Zamawiającego do dnia 15 listopada 2012 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą u Zamawiającego – Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17.

 

                                                       Wadowice, dnia 1 listopada 2012r.


* OFERTA - do pobrania

Zapytanie ofertowe

na szkolenie z wybranych elementów udzielania pierwszej pomocy  AED dla uczestników programu

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych” w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2 w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2
ogłasza nabór ofert na realizację następujących usług medycznych: szkolenie z wybranych elementów udzielania pierwszej pomocy AED oraz indywidualne ćwiczenia praktyczne dla uczestników programu.

1. Zamawiający

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest szkolenie z wybranych elementów udzielania pierwszej pomocy AED oraz indywidualne ćwiczenia praktyczne dla uczestników programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansa dla młodych i niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2. 

3. Termin realizacji

24 listopada 2012 roku godz. 9.00 – 11.00, Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia.

4. Kryterium oceny ofert jest – 100% cena

5. Inne istotne warunki zamówienia

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem Oferty ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną a wszystkie załączniki do oferty parafowane i ponumerowane. W przypadku składania oferty  w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta: zlecenie  szkolenia z pierwszej pomocy ".

7. Miejsce i termin składania oferty

Ofertę złożyć należy w siedzibie Zamawiającego do dnia 22 listopada 2012 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą u Zamawiającego – Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17

 

                                                                                           Wadowice, dnia 1 listopada 2012r.


* OFERTA - do pobrania


Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie badań kwalifikujących do zabiegów fizjoterapeutycznych uczestników programu

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych” ogłasza nabór ofert na realizację następujących usług medycznych: wykonanie badania wstępnego oraz zlecenie zabiegów fizjoterapeutycznych dla 45 uczestników programu oraz wykonanie badania kontrolnego i ocena wyników rehabilitacji.


1. Zamawiający
Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania wstępnego oraz zlecenie zabiegów fizjoterapeutycznych oraz wykonanie badania kontrolnego i ocena wyników rehabilitacji 45 uczestników programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansa dla młodych i niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 1.2.

3. Termin realizacji
Między 1 grudnia 2011 roku, a 30 listopada 2012 roku.

4. Kryterium oceny ofert jest – 100% cena

5. Inne istotne warunki zamówienia
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem Oferty ponosi Wykonawca.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną a wszystkie załączniki do oferty parafowane i ponumerowane. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Oferta: zlecenie zabiegów fizjoterapeutycznych oraz przeprowadzenie badań kontrolnych wraz z oceną wyników rehabilitacji ".

7. Miejsce i termin składania oferty
Ofertę złożyć należy w siedzibie Zamawiającego do dnia 30 listopada 2011 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę złożyć można osobiście lub pocztą u Zamawiającego – Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* OFERTA do pobrania

 

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule

„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2

ogłasza nabór na stanowiska fizjoterapeutów-rehabilitantów.

WYMAGANIA:
• wykształcenie minimum średnie - specjalistyczne
• niekaralność,*
• umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
• predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Profesjonalna opieka rehabilitacyjna nad uczestnikami projektu zgodnie z indywidualnymi  wskazaniami lekarskimi.
2. Wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii.
3. Prowadzenie kinezyterapii i masażu.
4. Edukacja uczestników w zakresie rehabilitacji i korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
• kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
• aktualne CV
• list motywacyjny
• referencje potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
• oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 1)
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, NR 101, poz. 926 z póź. zm.)”

MIEJSCE WYKONYWANIA ZADAŃ REHABILITANTÓW:
Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach,
34-100 Wadowice, ul. Barska 17

RODZAJ UMOWY:
Umowa zlecenia w okresie od 1 grudnia 2011 roku do 30 listopada 2012 roku.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 21 listopada 2011r., listownie bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia z dopiskiem „REHABLITACJA”.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* oświadczenie do pobrania