Archiwum

PODZIĘKOWANIA ZA 1 % ZA 2012 ROK

 

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły wyraża głęboką wdzięczność wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za 2012 rok na działalność Domu Pielęgnacyjnego, łącznie 30.987,09 zł. Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i zapewniamy, że ten dar serca będzie wykorzystany na pomoc osobom chorym, wymagającym opieki i wsparcia.

            Urzędy Skarbowe z 22 miast przekazały nam wykaz Darczyńców, którzy zgodzili się udostępnić swoje dane osobowe (wypełniając PIT).

            Wykaz dostępny jest na stronie DARCZYŃCY – podatek2012.

Zapytanie ofertowe

na sprzątanie pomieszczeń I piętra Domu Pielęgnacyjnego Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

Zarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule „Miasto równych możliwości – program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych” w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2 w ramach programu rewitalizacji społecznej o tytule
„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 1.2
ogłasza nabór ofert na realizację usługi: sprzątanie pomieszczeń I piętra Domu Pielęgnacyjnego Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach.

1. Zamawiający

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Barska 17

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń I piętra Domu Pielęgnacyjnego Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach o powierzchni całkowitej 293 m2, a w szczególności:

Ø  sprzątanie i dezynfekcja sal, korytarza, dyżurki, kuchni, świetlicy oraz łazienek i toalet,           

    a także schodów prowadzących na I piętro (mycie podłóg, okien i parapetów, szafek, stolików, luster, kafelek, zlewów, wc, pryszniców, wycieranie kurzu).

Ø  mycie i dezynfekcję łóżek oraz basenów,

Ø  opróżnianie koszy, wymianę worków,

Ø  zapewnienie mydła w płynie i papieru toaletowego oraz ręczników jednorazowych,

Ø  zapewnienie środków czystości odpowiednich do konserwacji i czyszczenia poszczególnych powierzchni oraz środków do właściwej dezynfekcji.

3. Czas trwania zamówienia

14-dniowe turnusy opiekuńczo-rehabilitacyjne, w okresie pomiędzy 18 maja 2012 roku a 30 listopada 2012 roku. Czas trwania zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

Płatność za wykonanie usługi będzie się odbywać na podstawie faktur wystawianych po każdym turnusie.

4. Kryterium oceny ofert jest – 100% cena

5. Inne istotne warunki zamówienia

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej pod rygorem  nieważności.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem Oferty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną,                   opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. Do oferty musi być załączona kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej.

 

7. Miejsce i termin składania oferty

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie.wadowice@wp.pl do dnia 15 maja 2012 roku.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Osoba do kontaktu: pani Danuta Jaszczuk tel. 509 429 213.

 

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.dompielegnacyjny.pl


* oferta do pobrania
* protokół z wyboru ofertyZarząd Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach

w ramach realizacji programu

„Miasto równych możliwości - program rewitalizacji szansą dla młodych i niepełnosprawnych” Projekt współfinansowany Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki  Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna, Działanie 1.2 przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 1.2

 

ogłasza nabór na stanowiska fizjoterapeutów-rehabilitantów.

WYMAGANIA:
• wykształcenie minimum średnie - specjalistyczne
• niekaralność,
• umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
• predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1. Profesjonalna opieka rehabilitacyjna nad uczestnikami projektu zgodnie z indywidualnymi  wskazaniami lekarskimi.

2. Wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii.

3. Prowadzenie kinezyterapii i masażu.

4. Edukacja uczestników w zakresie rehabilitacji i korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego.

 WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
• kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
• aktualne CV
• list motywacyjny
• referencje potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
• oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 1)
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r, NR 101, poz. 926 z póź. zm.)”

 MIEJSCE WYKONYWANIA ZADAŃ REHABILITANTÓW:
Dom Pielęgnacyjny Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach,                 

34-100 Wadowice, ul. Barska 17

 RODZAJ UMOWY:
Umowa zlecenia w okresie pomiędzy 1 czerwca 2012 roku a 30 listopada 2012 roku.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18 maja 2012 r., listownie bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia z dopiskiem „REHABLITACJA”.

 Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna,             

      na którą kandydaci zostaną zaproszeni telefonicznie.


* oświadczenie do pobrania

* protokół z wyboru ofertyWolontariat Domu Pielęgnacyjnego:
Lidia Chmura
Karolina Komosińska
Bogusława Radwan
Krystyna Kudłacz
Barbara Warmuz
Danuta Talaga
Maria Sprada
Kazimiera Stopa
Romana Brandys
Krystyna Pawłowska
Dr. Maria Nowińska
Małgorzata Potoczek
Stefan Mżyk

Wolontariusze licealni LO:
Sabina Matusiak
Alina Zając
Zuzanna Bańdura
Barbara Malczyk
Przemysław Góralczyk

Wolontariusze gimnazjalni z Tomic:
Sabina Czerwińska
Magdalena Jurczyk
Marta Bury
Joanna Fabin
Agnieszka Mrzygłód
Anna Stuglik
Patrycja Góralczyk
Iwona Grzywa
Mariola Kłaput

Wolontariat Młodzieżowy Szkół Średnich:
Monika Skawińska
Katarzyna Cieślik
Artur Ceremuga

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA SPRZĘTU DO REHABILITACJI, ZNAK PRZET/1/2012

ORAZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ODP. NA ZAPYTANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Więcej...

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63774-2012 z dnia 2012-03-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wadowice
Dostawa sprzętu do rehabilitacji: aparat do terapii falami uderzeniowymi, aparat do elektroterapii, zestaw do laseroterapii, zestaw do magnetoterapii, aparat do ultradźwięków, aparat do krioterapii
Termin składania ofert: 2012-03-09


    Wadowice: Dostawa sprzętu do rehabilitacji, znak: PRZET/1/2012
    Numer ogłoszenia: 106696 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012

                       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63774 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, ul. Barska 17, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 33 8235645, faks 33 8235645.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu do rehabilitacji, znak: PRZET/1/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu do rehabilitacji: aparat do terapii falami uderzeniowymi, aparat do elektroterapii, zestaw do laseroterapii, zestaw do magnetoterapii, aparat do ultradźwięków, aparat do krioterapii.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.00.00-6, 33.16.50.00-4, 33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej o tytule: Miasto równych możliwości- program rewitalizacji szansą dla młodych oraz niepełnosprawnych, realizowanego w ramach projektu systemowego pod nazwą Rewitalizacja społeczna, przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I- Zatrudnienie i Integracja Społeczna, działanie 1.2.Systemowe wsparcie instytucji pomoc.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         NERO - MED Borysław Merta, Jaroszowice 6, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83924,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 70600,00

·         Oferta z najniższą ceną: 70600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101520,00

·         Waluta: PLN.
Turnus opiekuńczy projektu wojewody lipiec 2010
3.10.2011r.

Program lokalny w Telewizji Kablowej Wadowice.Turnusy opiekuńcze z projektu Wojewody Małopolskiego
30.03.2011r.

Turnusy rehabilitacyjneDom Pielęgnacyjny im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, przy ul. Barskiej 17 rozpoczyna turnusy opiekuńcze z projektu Wojewody Małopolskiego.

Zadanie adresowane jest do osób chorych, często będących w trudnej sytuacji materialnej, które tylko w nieznacznym stopniu mogą dofinansować realizację projektu.

Turnusy opiekuńcze mają za zadanie wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki oraz mają na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach. Aby wziąć udział w turnusie trzeba wypełnić specjalny formularz. Egzemplarze zgłoszenia uczestników są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia, gminnych ośrodkach pomocy społecznej całego województwa małopolskiego i na stronie internetowej Stowarzyszenia. Proszę kliknąć poniżej, aby pobrać formularz zgłoszenia oraz druk na wpłatę darowizny:

 

Formularz jest bardzo prosty do wypełnienia o czym zapewnia Stanisława Wodyńska. Decyzje o tym kto dostanie się na turnus opiekuńczy podejmuje specjalna komisja przy Wojewodzie Małopolskim.

Projekt potrwa w naszym domu pielęgnacyjnym od 14 maja do 2 września.

I turnus

II turnus

III turnus

IV turnus

V turnus

VI turnus

VII turnus

VIII turnus

14 V – 27 V

28 V – 10 VI

11 VI – 24 VI

25 VI – 8 VII

9 VII – 22 VII

23 VII – 5 VIII

6 VIII – 19 VIII

20 VIII – 2 IX

Komunikat Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach z dnia 26.05.2011r. dotyczący turnusów opiekuńczych w Domu Pielęgnacyjnym przy ul. Barskiej 17 współfinansowanych z projektu Wojewody Małopolskiego

"Z ogromną przykrością informujemy wszystkich zainteresowanych, że ze względu na wyczerpanie przyznanego nam przez wojewode małopolskiego, limitu na turnusy opiekuńcze, dalszych wniosków na te turnusy nie możemy zrealizować."

Dziękujemy za zaufanie.Zapewniamy rodzinną atmosferę i pełny komfort psychofizyczny podopiecznych. Ponadto zdrowe wyżywienie z uwzględnieniem diet. Fachowy personel będzie prowadził czynności pielęgnacyjne, służył pomocą socjalną i psychologiczną. Dodatkowo możemy wesprzeć naszych podopiecznych rehabilitacją leczniczą.

Na każdym turnusie możemy przyjąć od 15 – 17 osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki, a nie wymagających hospitalizacji. Łącznie 80 osób.

Dla rodzin i opiekunów jest to forma odpoczynku od codziennych obowiązków, choćby przez dwa tygodnie.

Serdecznie zapraszamy do naszego przyjaznego Domu Pielęgnacyjnego.

Stanisława Wodyńska           

Telefony kontaktowe:
Prezes Stowarzyszenia Stanisława Wodyńska - 604 510 960
Pielęgniarka Koordynująca - Danuta Jaszczuk -  509 429 213
Pobyt dzienny - Renata Stuglik -  tel./fax (33) 82-356-45 w godz. 8.00 - 16.00
http://www.dompielegnacyjny.pl e-mail: stowarzyszenie.wadowice@wp.pl


Podziękowanie nadesłane przez Panią Annę Rams - uczestniczkę turnusu opiekuńczego w czerwcu 2011r:

Podziękowanie - turnusy rehabilitacyjne

Wielkanoc 2011
29.03.2011r.

Alleluja

1% podatku dla Stowarzyszenia
1.02.2011r.

Emilia i Karol Wojtyłowi z bratem Jana Pawła II Edmundem

Podążając śladami Patrona i Jego Wielkiego Brata Ojca Świętego Jana Pawła II, Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach pomaga ludziom starszym, zniedołężniałym, chorym.

Udzieliliśmy wsparcia w postaci całodobowej opieki i rehabilitacji 248 osobom chorym na Alzheimera, stwardnienie rozsiane, autyzm, i inne ciężkie schorzenia neurologiczne.
Było to możliwe dzięki ofiarności Państwa.

Dołącz do Nas ofiarując 1% podatku
Wypełniając PIT wystarczy wpisać nasz numer:
KRS 0000049226

Nr konta: PKO BP S.A. 44 1020 1433 0000 1202 0050 4621

 

Drodzy Państwo,

W minionych dwóch latach Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach otrzymało z odpisu 1% 72 tysiące złotych, za które wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Te 72 tysiące złotych zostały wydane na działalność statutową pożytku publicznego. Doposażyliśmy pracownie rehabilitacyjne, dzięki czemu mogliśmy na całodobowych turnusach opiekuńczych z projektu Wojewody Małopolskiego dodatkowo zapewnić rehabilitację leczniczą 248 osobom z ciężkimi schorzeniami neurologicznymi.

Im więcej otrzymamy od Państwa odpisów 1% tym więcej nowych projektów zrealizujemy w rozpoczynającym się roku 2011 !

Z poważaniem i wdzięcznością,
Stanisława Wodyńska

Życzenia Noworoczne
1.01.2011r.

W pierwszym dniu Nowego 2011 Roku Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności oraz łask Bożych, równocześnie dziękując wszystkim, którzy na przestrzeni ubiegłego roku przyczynili się w jakikolwiek sposób do realizacji naszego wspólnego dzieła.